کارگاه آموزشی AMOS

 

 

 

قابل توجه دوستان متقاضی شرکت درکارگاه آموزشی نرم افزار Amos

کانون علمی و فرهنگی ایثار برگزار می کند

 

برنامه برگزاری دوره آموزش نرم افزار AMOS

محل برگزاری

ساعت برگزاری

روزهای هفته و تاریخ

دانشگاه upm دانشکده آموزش

5-7 عصر

دوشنبه  27/6/2011

دانشگاه upm دانشکده آموزش

5-7 عصر

چهار شنبه 29/6/2011

دانشگاه upm دانشکده آموزش

5-7 عصر

شنبه 2/7/2011

دانشگاه upm دانشکده آموزش

5-7 عصر

دوشنبه 4/7/2011

دانشگاه upm دانشکده آموزش

5-7 عصر

چهار شنبه 6/7/2011


 جلسات خصوصی دوستان برای چک کردن و انالایز دیتاهای خودشان بعد از پایان اخرین جلسه امکانپذیر و هزینه آن بصورت شخصی پرداخت خواهد شد.

سر فصلهای دوره عبارتند از:

Session 1

 

Introduction to SEM and AMOS

             What is SEM?

             Why SEM?

             The basic approach to performing a SEM

             What is AMOS?

             SEM Terminologies

             Checklist of Requirements in SEM

             Assumptions in SEM

             Criteria’s for assessment CFA models in SEM

 

 

Session 2

The Stages of Structural Equation Model

  • Build theoretical based model
  • Model Estimation (Maximum likelihood, Generalized least square, Unweighted least, square, Scale free least square, Asymptomatically distribution free)
  • Assessing individual constructs

          Single Order CFA

          Second Order CFA

          Examples and hands on

          Result Interpretation

  • Developing and assessing the measurement model validity

          Examples and hands on

          Result Interpretation

 

Session 3

The structural model

          Specifying the structural model

          The options for specifying the constructs in the structural equation model

          Total Disaggregation, Partial Disaggregation, and Total Aggregation Models

          Assessing structural model validity

          Examples and hands on

          Result Interpretation

 

Session 4

Multimodel Path Analysis

          Evaluation of the Direct Path Model vs. the Indirect Path Model

          Defining the Direct and Indirect Models

          Examples and hands on

          Results and Interpretation

 

Session 5

 

Testing the Statistical Significance of Mediation Effects

          The Normal Theory Method of Testing Mediation Effects

          Bootstrap Estimation to Determine Significance of Mediation/Indirect Effects

          How to Perform Bootstrap to Test Mediation/Indirect Effects

          Examples and hands on

          Result Interpretation

 

Session 6

Multigroup Analysis

          Conducting Multigroup Modeling

           Examples and hands on

          Results and Interpretation

 

 

 

/ 0 نظر / 64 بازدید